นางรัชนี ชูบุบผา 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา

บุคลากร รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 

 

  

นางรัชนี ชูบุบผา

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

  

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง

(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

 

นางรัชนี ชูบุบผา

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากร

(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

นายทรงวุฒิ พุทธิสกุลชัย

หัวหน้าฝ่ายวินัย
และส่งเสริมคุณธรรม

(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

 

 
     
นางสาววราภรณ์ ผางคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสายสุณี ภิญโญหิรัณย์กุล
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายชัยวุฒิ สมุดความ
นิติกรชำนาญการ 
         


  น.ส. ธนัชญา ใจแปง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   


สิบเอกภายุภัคค์ เสนางาม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 


นายสุชาติ มณีโชติ

นิติกรชำนาญการ

       
 
นางสาวนลินดา ขัตติยะ   นส. สุมิตรา บางขะกูล  
 นางปริณดา แดงจันทร์ตา
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
       
 
นางสุจิญาญ์ เอี่ยมสมบูรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาววิภา แสนชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางสาวสุภาภรณ์ วันดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     


 

 

 


นางสาวกนกวรรณ์ อินปันส่วน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 
นางสาวชญปภา ไชยรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

 

 

 


 

 

นางสาวอุษณี โนวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ ตันเตโช
คนงานทั่วไป
 

 

 
      
     
     
     
     
     

 

 

 

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

 

  

 

จำนวนบุคลากร 

ข้าราชการ

 

 

222 คน

ข้าราชการครู  84 คน
ลูกจ้างประจำ         5 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 243 คน
พนักงานจ้างทั่วไป 95 คน
       
               รวม

 

 649คน    

       
* ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 * 

 

Link ที่น่าสนใจ

work 

ProgramPerson

e-office

 

e-office

 e-poc1

    

   

Online Now

We have 5 guests and no members online