aomporn1

นางอำพร  เรือนทราย 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 

 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)  

  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี องคก่ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 

- ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างส่วนราขการเดิมกับส่วนราชการใหม่ ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 

  

- แผนภูมิโครงการการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 

 

  ประกาศ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี องคก่ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ 

 

  ประกาศ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี องคก่ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓

 

  ประกาศ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี องคก่ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) เพิ่มเติมฉบับที่ 

 

 

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) 

 

  ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๖๓) 

  โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) 

  การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๖๒

  การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๖๒ 

  การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๒ 

  การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๒

  การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๖๑

  การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๑

  การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๑

  การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑

  การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑

  การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑ 

  การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

  การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 

  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

  คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งและเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

 


แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) 

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙

  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๙

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การปรับปรุงส่วนราชการกองช่างเป็นสำนักการช่า

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การปรับปรุงส่วนราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็น สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗)

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๐

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

Link ที่น่าสนใจ

 work 

LOGO QAHR

ProgramPerson

 LOGOKM

e-office

 

e-office

 e-poc1   


   

Online Now

We have 15 guests and no members online