Hits: 2265

      

แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี

 

       แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓      

       แผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ (ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)