Hits: 2402

      

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร

    

       แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

       แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

       แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีของ อบจ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  

       แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

       แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙