aomporn1

นางอำพร  เรือนทราย 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มการลา

  


  แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

   
  แบบใบลาพักผ่อน
  
  แบบใบลาอุปสมบท
   
  แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
     
  แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
   
  แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฎิบัติการวิจัย
   
  แบบใบลาไปปฎิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ แบบใบลาอยู่ปฏิบัติงานต่อในองค์กรระหว่างประเทศ รายงานการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
     
  แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
   
  แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
   
  แบบใบขอยกเลิกวันลา
   

  แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ แบบ ลก.1

 

  แบบถอนหนังสือขอลาออกจากราชการ แบบ ลก.2

   

  ใบลาของนักศึกษาฝึกงาน   

 

  แบบใบลาติดตามคู่สมรส  

 

  บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

  ข้อมูลวันลาของข้าราชการและพนักงานจ้าง (ประจำเดือน)

 

  ข้อมูลวันลาของข้าราชการและพนักงานจ้าง (ประจำปีงบประมาณ)

      

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

 

  

 

จำนวนบุคลากร 

ข้าราชการ

 

 

234 คน

ข้าราชการครู  82 คน
ลูกจ้างประจำ         5 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 244 คน
พนักงานจ้างทั่วไป 103 คน
       
               รวม

 

 668 คน    

       
* ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564* 

 

Link ที่น่าสนใจ

work 

ProgramPerson

e-office

 

e-office

 e-poc1

    

   

Online Now

We have 27 guests and no members online