aomporn1

นางอำพร  เรือนทราย 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

      

แบบประเมินเลื่อนระดับ

   

    แบบพิจารณาคุณสมับติของบุคคล (ระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ)

 

    แบบประเมินด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

 

    แบบปแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ชำนาญการ

 

    แบบปแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ชำนาญงาน

 

    แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (ระดับอาวุโส/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ)

 

    แบบประเมินคุณลักษณะบุคคล (ระดับอาวุโส/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ)

 

    แบบประเมินด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

 

    การเสนอขอปรับปรุงตำแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ (ระดับอาวุโส/ ชำนาญการพิเศษ/ เชี่ยวชาญ)

 

    การเสนอขอปรับปรุงตำแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการแสดงรายละเอียดของภารกิจปริมาณงานและคุณของงาน (ระดับอาวุโส/ ชำนาญการพิเศษ/ เชี่ยวชาญ)

  

    แบบประเมินคุณลักษณะบุคคลการให้คะแนน (ระดับอาวุโส/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ)

 

    ตัวอย่างการเขียนผลงาน 

 

    แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ

 

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

Link ที่น่าสนใจ

 work 

LOGO QAHR

ProgramPerson

 LOGOKM

e-office

 

e-office

 e-poc1   


   

Online Now

We have 13 guests and no members online