aomporn1

นางอำพร  เรือนทราย 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

      

แบบประเมินเลื่อนระดับ

   

    แบบพิจารณาคุณสมับติของบุคคล (ระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ)

 

    แบบประเมินด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

 

    แบบปแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ชำนาญการ

 

    แบบปแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ชำนาญงาน

 

    แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (ระดับอาวุโส/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ)

 

    แบบประเมินคุณลักษณะบุคคล (ระดับอาวุโส/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ)

 

    แบบประเมินด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

 

    การเสนอขอปรับปรุงตำแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ (ระดับอาวุโส/ ชำนาญการพิเศษ/ เชี่ยวชาญ)

 

    การเสนอขอปรับปรุงตำแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการแสดงรายละเอียดของภารกิจปริมาณงานและคุณของงาน (ระดับอาวุโส/ ชำนาญการพิเศษ/ เชี่ยวชาญ)

  

    แบบประเมินคุณลักษณะบุคคลการให้คะแนน (ระดับอาวุโส/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ)

 

    ตัวอย่างการเขียนผลงาน 

 

    แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ

 

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

 

  

 

จำนวนบุคลากร 

ข้าราชการ

 

 

227 คน

ข้าราชการครู  84 คน
ลูกจ้างประจำ         5 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 245 คน
พนักงานจ้างทั่วไป 103 คน
       
               รวม

 

 664 คน    

       
* ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564* 

 

Link ที่น่าสนใจ

work 

ProgramPerson

e-office

 

e-office

 e-poc1

    

   

Online Now

We have 9 guests and no members online