aomporn1

นางอำพร  เรือนทราย 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

          

     

แบบคำร้องต่างๆ

  แบบรายงานส่งงานในหน้าที่ราชการ

  แบบหนังสือมอบอำนาจขอสำเนาประวัติข้าราชการ กพ.7 

  แบบหนังสือขอสำเนาประวัติข้าราชการ กพ.7 ดัวยตัวเอง

  แนวทางปฏิบัติในการขอขอสำเนาประวัติข้าราชการ กพ.7 

  แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง

 แบบคำร้องขอย้ายภายใน


 แบบคำร้องขอโอนไปดำรงตำแหน่งสังกัดส่วนราชการอื่น

 

 

 แบบคำร้องขอโอนมาดำรงตำแหน่งสังกัด อบจ.เชียงราย

 

  แบบประเมินการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งอื่น (เปลี่ยนสายงาน)

 

  แบบประเมินเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานสำหรับข้าราชการให้ตำแหน่งต่างสายงาน

 

  แบบขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมทะเบียนประวัติข้าราชการ ก.พ. 7  

 

  คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (ข้าราชการ)

 

  คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (พนักงานประจำ, พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป)

 

  คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (ข้าราชการบำเหน็จบำนาญ)

 

  แบบเอกสารหนังสือรับรอง

 

  แบบขอแก้ไขระบบงานบุคคล

 

  แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวตนรับเงินช่วยพิเศษพนักงานจ้างกรณีถึงความตาย

 

  แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวตนรับเงินช่วยพิเศษลูกจ้างประจำถึงความตาย

 

  แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวตนรับเงินช่วยพิเศษข้าราชการถึงความตาย

 

  หนังสือแสดงเจตนาผู้รับบำเหน็จตกทอด

 

  แบบหนังสือแสดงเจตนาผู้รับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ

 

 

 

 

   

 

   

 

    

   

    

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

 

  

 

จำนวนบุคลากร 

ข้าราชการ

 

 

227 คน

ข้าราชการครู  84 คน
ลูกจ้างประจำ         5 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 245 คน
พนักงานจ้างทั่วไป 103 คน
       
               รวม

 

 664 คน    

       
* ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564* 

 

Link ที่น่าสนใจ

work 

ProgramPerson

e-office

 

e-office

 e-poc1

    

   

Online Now

We have 17 guests and no members online