aomporn1

นางอำพร  เรือนทราย 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

          

     

แบบคำร้องต่างๆ

 

  แบบคำร้องขอโอนย้า

 

  แบบประเมินสำหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งอื่น (เปลี่ยนสายงาน)

 

  แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

 

  แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ ก.พ.7  

 

  คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (ข้าราชการ)

 

  คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป)

 

  คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (เจ้าหน้าที่ของรัฐผู็รับบำเหน็จบำนาญ)

 

  แบบคำขอหนังสือรับรอง

 

  แบบคำร้องแก้ไขระบบงานบุคคล

 

  แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย

 

  แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย

 

  แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย

 

  หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

 

  แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำของราชการส่วนท้องถิ่น

   

 

   

 

    

   

    

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

 

  

 

จำนวนบุคลากร 

ข้าราชการ

 

 

230 คน

ข้าราชการครู  85 คน
ลูกจ้างประจำ         5 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 252 คน
พนักงานจ้างทั่วไป 105 คน
       
               รวม

 

 677 คน    

       
* ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 * 

 

Link ที่น่าสนใจ

work 

ProgramPerson

e-office

 

e-office

 e-poc1

    

   

Online Now

We have 19 guests and no members online