aomporn1

นางอำพร  เรือนทราย 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

          

     

แบบคำร้องต่างๆ

  แบบรายงานส่งงานในหน้าที่ราชการ

  แบบหนังสือมอบอำนาจขอสำเนาประวัติข้าราชการ กพ.7 

  แบบหนังสือขอสำเนาประวัติข้าราชการ กพ.7 ดัวยตัวเอง

  แนวทางปฏิบัติในการขอขอสำเนาประวัติข้าราชการ กพ.7 

  แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง

 แบบคำร้องขอย้ายภายใน


 แบบคำร้องขอโอนไปดำรงตำแหน่งสังกัดส่วนราชการอื่น

 

 แบบคำร้องขอโอนมาดำรงตำแหน่งสังกัด อบจ.เชียงราย

 

 แบบประเมินการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งอื่น (เปลี่ยนสายงาน)

 

 แบบประเมินเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานสำหรับข้าราชการให้ตำแหน่งต่างสายงาน

 

  แบบขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมทะเบียนประวัติข้าราชการ ก.พ. 7  

 

  คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (ข้าราชการ)

 

  คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (พนักงานประจำ, พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป)

 

  คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (ข้าราชการบำเหน็จบำนาญ)

 

  แบบเอกสารหนังสือรับรอง

 

  แบบขอแก้ไขระบบงานบุคคล

 

  แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวตนรับเงินช่วยพิเศษพนักงานจ้างกรณีถึงความตาย

 

  แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวตนรับเงินช่วยพิเศษลูกจ้างประจำถึงความตาย

 

  แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวตนรับเงินช่วยพิเศษข้าราชการถึงความตาย

 

  หนังสือแสดงเจตนาผู้รับบำเหน็จตกทอด

 

  แบบหนังสือแสดงเจตนาผู้รับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ

 

 

      แบบฟอร์มสำหรับพนักงานจ้าง

 

 แบบประกันสังคม กท.16 (การขอรับเงินทดแทนกรณีที่สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล)

 

 แบบประกันสังคม กท.44 (กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล)

 

 

   

 

   

 

    

   

    

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

Link ที่น่าสนใจ

 work 

LOGO QAHR

ProgramPerson

 LOGOKM

e-office

 

e-office

 e-poc1   


   

Online Now

We have 14 guests and no members online