Hits: 1231

      

      

   การเตรียมข้อมูลใบเสร็จและเอกสารแนบเพื่อส่งเบิกในระบบโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   สถานพยาบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อสถานพยาบาล ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙