aomporn1

นางอำพร  เรือนทราย 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

     

วิสัยทัศน์ (VISION)

 

        กองการเจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ ภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

พันธกิจ (MISSION)

                      ๑. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง

                      ๒. ส่งเสริมการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

                      ๓. การบริหารงานที่เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจตัดสินใจ และทำงานเป็นทีม

                      ๔. ส่งเสริมการจัดอบรมบุคลากร ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ในด้านที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนานโยบายด้านอื่น ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการและประสานงานในการให้บริการประชาชน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการวางนโยบายต่อไปในอนาคต

                      ๕. ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้มีความเหมาะสมต่อความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของสังคมที่จะต้องรวดเร็วฉับไวชัดเจน มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

 

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

Link ที่น่าสนใจ

 work 

LOGO QAHR

ProgramPerson

 LOGOKM

e-office

 

e-office

 e-poc1   


   

Online Now

We have 15 guests and no members online