aomporn1

นางอำพร  เรือนทราย 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

      

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

 

    รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

    รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

    รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

    รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

    รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๐ 

    รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิ ที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อผลตอบแทนและสิทธิสวัสดิการภายในหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๐

    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

    รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติ ที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

    รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

    รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙  

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

 

  

 

จำนวนบุคลากร 

ข้าราชการ

 

 

223 คน

ข้าราชการครู  86 คน
ลูกจ้างประจำ         5 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 252 คน
พนักงานจ้างทั่วไป 105 คน
       
               รวม

 

 671 คน    

       
* ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 * 

 

Link ที่น่าสนใจ

work 

ProgramPerson

e-office

 

e-office

 e-poc1

    

   

Online Now

We have 5 guests and no members online