aomporn1

นางอำพร  เรือนทราย 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

   

 

 

รายงานการประชุม

 

กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 

 

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

 

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

 

 

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

 

 

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 

  

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

  

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

  

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

 

 

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

 

 รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันจันทร์ ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันศุกร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันจันทร์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันศุกร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันศุกร์ ที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันอังคาร ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

  

   รายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันพุธ ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

  

   รายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันอังคาร ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

 

   รายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.

 

   รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันพุธ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.

 

   รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.

 

 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันอังคาร ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

 

   รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันพุธ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

 

   รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันจันทร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

 

   รายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันจันทร์ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.   

 

   รายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันอังคาร ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.  

 

   รายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันจันทร์ ที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.   

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันอังคาร ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.  

 

  ายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

 

  ายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันอังคาร ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

  

   รายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันอังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.

   

   รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันศุกร์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

 

   รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันศุกร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

 

 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

  

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

  

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันอังคาร ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

  

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันพุธ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

  

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

  

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันอังคาร ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันศูกร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

           

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.      

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.

 

 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น.

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

   

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

 

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

 

  

 

จำนวนบุคลากร 

ข้าราชการ

 

 

230 คน

ข้าราชการครู  85 คน
ลูกจ้างประจำ         5 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 252 คน
พนักงานจ้างทั่วไป 105 คน
       
               รวม

 

 677 คน    

       
* ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 * 

 

Link ที่น่าสนใจ

work 

ProgramPerson

e-office

 

e-office

 e-poc1

    

   

Online Now

We have 18 guests and no members online