aomporn1

นางอำพร  เรือนทราย 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

    

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

   

      รายชื่อตำแหน่งตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ (ไทย-อังกฤษ) ตามสายงานประเภท และระดับตำแหน่ง

   

       บัญชีคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิม
              สำหรับใช้เป็นคุณสมบัติในการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

       มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/นักบริหารงานการศึกษา

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.9/ว.7 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.4/ว.22 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

 

  

  ประเภทบริหารท้องถิ่น

   
         นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)
    
  ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
  
        นักบริหารงานทั่วไป(ต้น-สูง) 
   
       นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)
   
       นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง) 
   
       นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง) 
   
       นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง) 
   
       นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง)  
   

       นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง) 

 

   
       นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง) 
   
       นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง) 
   
ประเภทวิชาการ 
   
       นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  
       นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
   
       นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 
  
       นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
  
       นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  
       นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  
       นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  
       นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  
       นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
   
       นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
   
       นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 
   
       นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
   
       นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
   
       นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 
   
       นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
   
       นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
   
       นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
   
       นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
   
       นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
   
       พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
   
       นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
   
       นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 
   
       แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)  
   
       นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
  
       นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  
       นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  
       นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  
       นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  
       นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  
       เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  
       ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  
       นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  
       นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  
       วิศวกรโยธา
  
       สถาปนิก
  
       นักผังเมือง
   
       วิศวกรเครื่องกล 
   
       วิศวกรไฟฟ้า 
   
       วิศวกรสุขาภิบาล 
   
       นักจัดการงานช่าง 
   
       นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
   
       นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
   
       นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
   
       บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 
   
       นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
     
       นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  
       นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  
       ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  
       นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  
       นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
    
 ประเภททั่วไป 
    
       จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
   
       จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
   
       จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
   
       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
   
       เจ้าพนักงานการคลัง 
  
       เจ้าพนักงานพัสดุ
  
       เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  
       จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  
       จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  
       จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  
       จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  
       จพง.สัตวบาล
  
       จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  
       จพง.วิทยาศาสตร์
  
       จพง.สาธารณสุข
  
       พยาบาลเทคนิค
  
       จพง.เวชกรรมฟื้นฟู
  
       จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  
       โภชนาการ
  
       จพง.รังสีการแพทย์
  
       จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์
  
       เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  
       เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  
       สัตวแพทย์ 
   
       นายช่างโยธา 
   
       นายช่างเขียนแบบ 
   
       นายช่างสำรวจ 
   
       นายช่างผังเมือง 
   
       นายช่างเครื่องกล 
   
       นายช่างไฟฟ้า 
   
       เจ้าพนักงานประปา 
      
       นายช่างศิลป์ 
   
       นายช่างภาพ 
   
       จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
  

       จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

  
       จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  
       จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
    

       จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

   

    

    

    

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

Link ที่น่าสนใจ

 work 

LOGO QAHR

ProgramPerson

 LOGOKM

e-office

 

e-office

 e-poc1   


   

Online Now

We have 10 guests and no members online