aomporn1

นางอำพร  เรือนทราย 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 
ภารกิจตามกรอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

        ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลงวันที่  29  มีนาคม  2564  เรื่อง กำหนดส่วนราชการ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน และกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

     กองการเจ้าหน้าที่ 

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน งานบรรจุและแต่งตั้ง  งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน  งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู งานการลาทุกประเภท งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภทงานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน งานแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรม  งานการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ งานการให้พ้นจากราชการ งานเลขานุการคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย ประกอบด้วย

  

1.      ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (ระดับต้น)

2.      ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร (ระดับต้น)

3.      ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม (ระดับต้น)

โดยแต่ละฝ่ายมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.      ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (ระดับต้น) มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

1. งานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ อบจ.  ข้าราชการครู อบจ. และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

2. งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง

3. งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ

4. งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

5. งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน

6. งานบรรจุและแต่งตั้ง

7. งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูล ทะเบียนประวัติ

8. งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

9. งานการพ้นจากราชการ กรณีเสียชีวิตหรือเหตุอื่น ๆ

10. งานการขอลาออกจากราชการ

11. งานข้อมูลสารสนเทศบุคลากร

12. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

 

2.      ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร (ระดับต้น) มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

1. งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ

2. งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน

3. งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

    ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

4. งานการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู

5. งานการลาทุกประเภท ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการเดินทาง

    ออกจากราชอาณาจักรไทย

6. งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท

7. งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน

8. งานฝึกอบรม

9. งานแผนพัฒนาบุคลากร

10. งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเข้าสู่ตำแหน่งครู

11. งานบริหารงานทั่วไปและธุรการของส่วนราชการ

12. งานการวางแผนงาน การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายพัสดุ                

      ของส่วนราชการ

13. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ                

 

3.   ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม (ระดับต้น) มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

1. งานการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

2. งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

3. งานการให้พ้นจากราชการ (กรณีดำเนินการทางวินัย)

4. งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหาร

    งานบุคคล

5. งานทะเบียนประวัติการดำเนินการทางวินัย

6. งานจัดทำควบคุม ตรวจสอบ สรุปรวบรวมประกาศหลักเกณฑ์คณะกรรมการ

    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ. เชียงราย)

7. งานสรุปรวบรวม กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือสั่งการและ

    เผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

8. งานการทำความเห็นและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง

    ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

    จังหวัดและการบริหารงานบุคคล

9. งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

    ภาครัฐ (ITA)

10. งานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

11. งานการพิจารณาออกคำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ

      ปฏิบัติราชการและการบริหารบุคคล

12. งานวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ

13. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

 

 

 

 

ภารกิจตามกรอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่เป็นส่วนราชการในโครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๗ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ (ระดับ ๘) เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้

. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (ระดับ ๗)

. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร (ระดับ ๗)

. ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม (ระดับ ๗)

ตามแผนอัตรากาลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ -๒๕๖๐) ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ฝ่ายต่างๆ ดังนี้

 

. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานการสอบ งานบรรจุแต่งตั้ง งานการโอนย้ายการรับโอน งานถ่ายโอนบุคลากร งานประสานส่วนราชการอื่นและส่วนราชการท้องถิ่นอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอนข้าราชการ อบจ. และข้าราชการครู

- งานตรวจสอบประวัติและวุฒิการศึกษาของพนักงานจ้าง อบจ.ที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่

- งานข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างลาออก

- งานคัดเลือกข้าราชการ อบจ. เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร

- งานคัดเลือกข้าราชการ อบจ. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตำแหน่งบริหาร

- งานสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

- งานแผนอัตรากาลัง การจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงส่วนราชการ

- งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู อบจ. ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง

- งานบันทึก แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร

- งานให้บริการข้อมูลสารสนเทศบุคลากร

- งานจัดทาทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์

- งานการคัดเลือกลูกจ้างประจาให้ดารงตำแหน่งที่สูงขึ้น

- งานบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู อบจ. และพนักงานจ้าง

- งานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการข้าราชการ อบจ.

- งานการต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง

- งานควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติและข้อมูลอัตรากาลังข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู อบจ. ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง

- งานการขอลาออกจากราชการ และเกษียณอายุราชการ

- งานการหารือ/ตอบข้อหารือ และให้คาปรึกษาแนะนาด้านการบริหารงานบุคคล

- งานควบคุม จัดเก็บ กฎหมาย กฎระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร งานการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรมสัมมนาข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา งานการเลื่อนระดับเลื่อนขั้นเงินเดือน งานการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจา งานสิทธิสวัสดิการต่างๆ ของบุคลากรในสังกัด งานบำเหน็จบำนาญ งานบัตรประจาตัวบุคลากรงานออกหนังสือรับรองบุคคล งานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และประกาศเกียรติคุณบุคลากร งานการให้ทุนการศึกษาของบุคลากร งานควบคุมเวลาการปฏิบัติราชการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานแผนพัฒนาบุคลากร

- งานการจัดฝึกอบรม การประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน

- งานส่งเสริมการศึกษาต่อและการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม

- งานติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

- งานการเลื่อนระดับข้าราชการ อบจ.

- งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู อบจ. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

- งานการปรับอัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เงินประจาตำแหน่ง และเงินเพิ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน

- งานจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู อบจ.

- งานประโยชน์ตอบแทนอื่น

- งานสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ที่ได้รับอุบัติเหตุและเสียชีวิต

- งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู อบจ. ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง

- งานจัดทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- งานการออกหนังสือรับรองบุคคล

- งานการขออนุญาตเดินทางไปราชการ

- งานการรายงานกรณีบุคลากรของ อบจ. เชียงราย เดินทางออกจากราชอาณาจักรไทย ตามระเบียบ ประกาศกำหนด

- งานการออกคาสั่ง ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานและการปฏิบัติงาน

- งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเข้าสู่ตำแหน่งครู

- งานประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู อบจ.

- งานการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการยกย่องเชิดชูเกียรติ

- งานเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนา ๓ ปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี/เพิ่มเติม แผนดาเนินการ การควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของกอง

- งานจัดทาบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

- งานควบคุม จัดเก็บ กฎหมาย กฎระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

. ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสอบสวน งานสอบวินัย งานร้องทุกข์ร้องเรียน งานเลขานุการ ก... งานความรับผิดชอบทางละเมิดของบุคลากร งานบริหารทั่วไปและธุรการของกอง งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบสุขปลอดภัยของสังคมส่วนรวมตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานดาเนินการทางวินัย

- งานการทาสานวนไต่สวน สานวนการสอบสวนทางวินัย

- งานตรวจสอบหรือการสืบสวน การสอบสวน การแสวงหาข้อเท็จจริง

- งานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์

- งานการพิจารณา และตรวจสอบคาอุทธรณ์ หรือคาโต้แย้ง

- งานทาสานวนสอบสวน สืบสวน จากการร้องเรียน ร้องทุกข์ ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

- งานคณะอนุกรรมการพิจารณาดาเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ

- งานคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์

- งานประมวลจริยธรรม

- งานเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรม

- งานคณะกรรมการประมวลจริยธรรม

- งานทะเบียนประวัติของผู้ถูกดาเนินการทางวินัย

- งานควบคุม กฎหมาย กฎระเบียบ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับงานวินัยและเสริมสร้างคุณธรรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- งานเลขานุการ ก...

- งานการหารือข้อราชการด้านการบริหารงานบุคคลตามมติ ก...เชียงราย

- งานการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่สานักงาน ก.. กำหนด

- งานการบริหารงานบุคคลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ที่มิได้กำหนดไว้

- งานวางระบบควบคุมภายในของกอง

- งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการลาของข้าราชการ อบจ. ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง

- งานตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติราชการและการลาของกอง

- งานบริหารทั่วไปและธุรการของกอง

- งานพัสดุ ครุภัณฑ์ และการขอเบิกจ่ายเงินของกอง

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

Link ที่น่าสนใจ

 work 

LOGO QAHR

ProgramPerson

 LOGOKM

e-office

 

e-office

 e-poc1   


   

Online Now

We have 12 guests and no members online