aomporn1

นางอำพร  เรือนทราย 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 
ภารกิจตามกรอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

          ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ลงวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๐  เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ให้กองการเจ้าหน้าที่มีผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย คือ

๑.      ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (ระดับต้น)

๒.      ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร (ระดับต้น)

๓.      ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม (ระดับต้น)

โดยแต่ละฝ่ายมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑.      ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง(ระดับต้น) มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอนข้าราชการ อบจ. และข้าราชการครู

- งานตรวจสอบประวัติและวุฒการศึกษาของข้าราชการและพนักงานจ้าง อบจ.ที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่

- งานข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างลาออก

- งานสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

- งานแผนอัตรากำลัง การจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงส่วนราชการ

- งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

- งานบันทึก แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร

- งานให้บริการข้อมูลข่าวสารสนเทศบุคลากร

- งานจัดทำทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์

- งานการคัดเลือกลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

- งานบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู อบจ. และพนักงานจ้าง

- งานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ข้าราชการ อบจ.

- งานการต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง

- งานควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลในทะเบียนประวัติและข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

                        - งานการขอลาออกจากราชการและเกษียณอายุราชการ

                        - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๒.      ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร(ระดับต้น)มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานแผนพัฒนาบุคลากร

- งานการจัดฝึกอบรม การประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน

- งานส่งเสริมการศึกษาต่อและการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม

- งานติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

- งานการเลื่อนระดับข้าราชการ อบจ.

- งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู อบจ. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

- งานการปรับอัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน

- งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู (จ.๑๘)

- งานประโยชน์ตอบแทนอื่น

- งานสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ได้รับอุบัติเหตุและเสียชีวิต

- งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการอบจ. ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

- งานจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- งานการออกหนังสือรับรองบุคคล

- งานการขออนุญาตเดินทางไปราชการ

- งานการรายงานกรณีบุคลากรของ อบจ. เดินทางออกจากราชอาณาจักรไทยตามระเบียบ ประกาศกำหนด

- งานการออกคำสั่ง ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานและการปฏิบัติงาน

- งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเข้าสู่ตำแหน่งครู

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

๓.      ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม (ระดับต้น) มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานดำเนินการทางวินัย

- งานการทำสำนวนไต่สวน สำนวนการสอบสวนทางวินัย

- งานตรวจสอบหรือการสืบสวน การสอบสวน การแสวงหาข้อเท็จจริง

- งานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์

- งานการพิจารณา และตรวจสอบคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง

- งานทำสำนวนสอบสวน สืบสวน จากการร้องเรียน ร้องทุกข์ ของบุคลากรในสังกัด อบจ.เชียงราย

- งานคณะอนุกรรมการพิจาณาดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ

- งานคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์

- งานประมวลจริยธรรม

- งานเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรม

- งานทะเบียนประวัติของผู้ถูกดำเนินการทางวินัย

- งานควบคุม กฎหมาย กฎระเบียบ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับงานวินัยและเสริมสร้างคุณธรรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- งานเลขานุการ ก.จ.จ.

- งานการหารือข้อราชการด้านการบริหารงานบุคคลตามมติ ก.จ.จ.เชียงราย

- งานการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่สำนักงาน ก.จ. กำหนด

- งานการบริหารงานบุคคลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ที่มิได้กำหนดไว้

- งานวางระบบควบคุมภายในกอง

- งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการลาของข้าราชการ อบจ. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

- งานตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติราชการและการลาของกอง

- งานบริหารทั่วไปและธุรการของกอง

- งานพัสดุ ครุภัณฑ์ และการขอเบิกจ่ายเงินของกอง

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

ภารกิจตามกรอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่เป็นส่วนราชการในโครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๗ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ (ระดับ ๘) เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้

. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (ระดับ ๗)

. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร (ระดับ ๗)

. ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม (ระดับ ๗)

ตามแผนอัตรากาลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ -๒๕๖๐) ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ฝ่ายต่างๆ ดังนี้

 

. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานการสอบ งานบรรจุแต่งตั้ง งานการโอนย้ายการรับโอน งานถ่ายโอนบุคลากร งานประสานส่วนราชการอื่นและส่วนราชการท้องถิ่นอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอนข้าราชการ อบจ. และข้าราชการครู

- งานตรวจสอบประวัติและวุฒิการศึกษาของพนักงานจ้าง อบจ.ที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่

- งานข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างลาออก

- งานคัดเลือกข้าราชการ อบจ. เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร

- งานคัดเลือกข้าราชการ อบจ. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตำแหน่งบริหาร

- งานสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

- งานแผนอัตรากาลัง การจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงส่วนราชการ

- งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู อบจ. ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง

- งานบันทึก แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร

- งานให้บริการข้อมูลสารสนเทศบุคลากร

- งานจัดทาทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์

- งานการคัดเลือกลูกจ้างประจาให้ดารงตำแหน่งที่สูงขึ้น

- งานบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู อบจ. และพนักงานจ้าง

- งานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการข้าราชการ อบจ.

- งานการต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง

- งานควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติและข้อมูลอัตรากาลังข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู อบจ. ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง

- งานการขอลาออกจากราชการ และเกษียณอายุราชการ

- งานการหารือ/ตอบข้อหารือ และให้คาปรึกษาแนะนาด้านการบริหารงานบุคคล

- งานควบคุม จัดเก็บ กฎหมาย กฎระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร งานการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรมสัมมนาข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา งานการเลื่อนระดับเลื่อนขั้นเงินเดือน งานการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจา งานสิทธิสวัสดิการต่างๆ ของบุคลากรในสังกัด งานบำเหน็จบำนาญ งานบัตรประจาตัวบุคลากรงานออกหนังสือรับรองบุคคล งานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และประกาศเกียรติคุณบุคลากร งานการให้ทุนการศึกษาของบุคลากร งานควบคุมเวลาการปฏิบัติราชการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานแผนพัฒนาบุคลากร

- งานการจัดฝึกอบรม การประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน

- งานส่งเสริมการศึกษาต่อและการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม

- งานติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

- งานการเลื่อนระดับข้าราชการ อบจ.

- งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู อบจ. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

- งานการปรับอัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เงินประจาตำแหน่ง และเงินเพิ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน

- งานจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู อบจ.

- งานประโยชน์ตอบแทนอื่น

- งานสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ที่ได้รับอุบัติเหตุและเสียชีวิต

- งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู อบจ. ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง

- งานจัดทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- งานการออกหนังสือรับรองบุคคล

- งานการขออนุญาตเดินทางไปราชการ

- งานการรายงานกรณีบุคลากรของ อบจ. เชียงราย เดินทางออกจากราชอาณาจักรไทย ตามระเบียบ ประกาศกำหนด

- งานการออกคาสั่ง ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานและการปฏิบัติงาน

- งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเข้าสู่ตำแหน่งครู

- งานประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู อบจ.

- งานการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการยกย่องเชิดชูเกียรติ

- งานเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนา ๓ ปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี/เพิ่มเติม แผนดาเนินการ การควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของกอง

- งานจัดทาบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

- งานควบคุม จัดเก็บ กฎหมาย กฎระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

. ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสอบสวน งานสอบวินัย งานร้องทุกข์ร้องเรียน งานเลขานุการ ก... งานความรับผิดชอบทางละเมิดของบุคลากร งานบริหารทั่วไปและธุรการของกอง งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบสุขปลอดภัยของสังคมส่วนรวมตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานดาเนินการทางวินัย

- งานการทาสานวนไต่สวน สานวนการสอบสวนทางวินัย

- งานตรวจสอบหรือการสืบสวน การสอบสวน การแสวงหาข้อเท็จจริง

- งานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์

- งานการพิจารณา และตรวจสอบคาอุทธรณ์ หรือคาโต้แย้ง

- งานทาสานวนสอบสวน สืบสวน จากการร้องเรียน ร้องทุกข์ ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

- งานคณะอนุกรรมการพิจารณาดาเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ

- งานคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์

- งานประมวลจริยธรรม

- งานเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรม

- งานคณะกรรมการประมวลจริยธรรม

- งานทะเบียนประวัติของผู้ถูกดาเนินการทางวินัย

- งานควบคุม กฎหมาย กฎระเบียบ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับงานวินัยและเสริมสร้างคุณธรรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- งานเลขานุการ ก...

- งานการหารือข้อราชการด้านการบริหารงานบุคคลตามมติ ก...เชียงราย

- งานการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่สานักงาน ก.. กำหนด

- งานการบริหารงานบุคคลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ที่มิได้กำหนดไว้

- งานวางระบบควบคุมภายในของกอง

- งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการลาของข้าราชการ อบจ. ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง

- งานตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติราชการและการลาของกอง

- งานบริหารทั่วไปและธุรการของกอง

- งานพัสดุ ครุภัณฑ์ และการขอเบิกจ่ายเงินของกอง

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

 

  

 

จำนวนบุคลากร 

ข้าราชการ

 

 

229 คน

ข้าราชการครู  84 คน
ลูกจ้างประจำ         5 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 248 คน
พนักงานจ้างทั่วไป 104 คน
       
               รวม

 

 670 คน    

       
* ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 * 

 

Link ที่น่าสนใจ

work 

ProgramPerson

e-office

 

e-office

 e-poc1

    

   

Online Now

We have 15 guests and no members online