ผลสำรวจความพึงพอใจ

Hits: 324

    

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อสิทธิสวัสดิการภายในหน่วยงาน
 

 การศึกษาความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงาน อบจ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

  

 

 การศึกษาความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงาน อบจ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

 

 

 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อสิทธิสวัสดิการภายในหน่วยงาน อบจ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑