aomporn1

นางอำพร  เรือนทราย 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 

  

    

ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย

 

 

 

ปี ๒๕๖๔

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วน ฉบับที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๔

 

  รวมประกาศกจจ.ชร.(บริหารงานบุคคล)

 

  รวมประกาศกจจ.ชร.(ข้าราชการครู)

 

  รวมประกาศกจจ.ชร.(พนักงานจ้าง)

 

  รวมประกาศกจจ.ชร.(งานวินัย)

 

 

 

  

ปี ๒๕๖๓

 
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติงานของข้าราชการ อบจ. และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน อบจ. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๓

 

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๓

 

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.๒๕๖๓

 
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ อบจ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

 

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

 

   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

 

   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓

 

 

ปี ๒๕๖๒

 

   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒

  

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ อบจ.ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๖๒

 

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ.๒๕๖๒

 

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๒

 

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๒

 

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

 

  สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒

 

 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒

  

 

ปี ๒๕๖๑

 

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๑

 

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๑

 

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑

 

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

   

 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ. ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๑

 

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการการัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการ อบจ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

 

 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ. สายงานการสอน พ.ศ.๒๕๖๑

  

 

  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

 

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.๒๕๖๑

 

  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑

 

 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ. รับรอง

 

 

 ปี ๒๕๖๐

 

 

     ยกเลิกประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือก กรณีมีเหตุที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

 ปี ๒๕๕๙

 

    หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๗)

 

   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๙

 

   การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่

 

   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๖)

 

  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ที่ มท.๐๘๐๙.๓/ว๓๓ เรื่อง แจ้งมติ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต.ในการแก้ไขคำผิด คำแนะนำและแนวทางปรับแก้มาตรฐานทั่วไปในระบบแท่ง 

 

  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๔)

 

     

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

      

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๙  

   

 

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙  

 

  หนังสือจังหวัดเชียงราย ที่ ชร.๐๐๒๓.๒/๕๑๓๗ เรื่อง ข้อเรียกร้องของข้าราชการและพนักงานจ้างส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกรทบจากการเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคล (ระบบแท่ง)

       

   หนังสือจังหวัดเชียงราย ด่วนที่สุด ที่ ชร.๐๐๒๓.๒/๕๔๑๐ เรื่อง แก้ไขคำผิดและข้อแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไป (บางฉบับ)

 

    หนังสือจังหวัดเชียงราย ที่ ชร.๐๐๒๓.๒/๓๙๕๔ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลงโทษางวินัยให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖  

     

  หนังสือจังหวัดเชียงราย ที่ ชร.๐๐๒๓.๒/๕๓๔๖ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่งใหม่  

 

 

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๕)       

 

 
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๓)
 
    
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๙  
    
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๙  
    
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๙  
    
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๙  
     
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๙  
    
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๙  
    
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๙  
    
  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘  
   
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๘  
    
  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘  ลว. ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘  
    
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๔) ลว. ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘  
    
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔)  ลว.  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘  
    
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘  ลว. ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๕๘  
    

 ปี ๒๕๕๘

 

 

  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๕) ลว. ๒๙ กันยายน  ๒๕๕๘   

 
   
  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ ลว. ๒๙ กันยายน  ๒๕๕๘  
   
  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลว. ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๘   
     
     

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

Link ที่น่าสนใจ

 work 

LOGO QAHR

ProgramPerson

 LOGOKM

e-office

 

e-office

 e-poc1   


   

Online Now

We have 12 guests and no members online