Hits: 2972

งานวิจัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 

 

   ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร อบจ.เชียงราย ประจำปี ๒๕๖๑ 

 

   ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 

   ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

   ปีงบประมาณ ๒๕๕๘