priwan

น.ส.ไพรวรรณ์ อารีย์ 

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

งานวิจัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 

 

   ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร อบจ.เชียงราย ประจำปี ๒๕๖๑ 

 

   ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 

   ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

   ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
    


 

   
 

   
   

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

 

  

 

จำนวนบุคลากร 

ข้าราชการ

 

 

214 คน

ข้าราชการครู  81 คน
ลูกจ้างประจำ         5 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 224 คน
พนักงานจ้างทั่วไป 56 คน
       
               รวม

 

 580 คน    

       
* ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 * 

 

Link ที่น่าสนใจ

work 

ProgramPerson

e-office

 

e-office

 e-poc1

    

   

Online Now

We have 16 guests and no members online