aomporn1

นางอำพร  เรือนทราย 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

     

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

                     

 

 

 ประจำปี พ.ศ. 2564

   

   - คำสั่ง ที่ 1706/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัสดุ

 

และทรัพย์สิน และคำสั่ง ที่ 1707/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า

 

ฝ่ายจัดหาพัสดุ และผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

 

    - คำสั่ง ที่ 1665/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การ

 

บริหารส่วนจังหวัด และคำสั่ง ที่ 1666/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ

 

   - คำสั่ง ที่ 1601/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง

 

ยุทธศาสตร์และงบประมาณ และคำสั่ง ที่ 1602/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการใน

 

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย

 

งบประมาณ ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวินัยและประเมินผล   

 

   - คำสั่ง ที่ 1560/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขานุการองค์การ

 

บริหารส่วนจังหวัด และคำสั่ง ที่ 1561/2564 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่ง

 

หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหารและผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา

 

   - คำสั่ง ที่ 1497/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง

 

สาธารณสุข และคำสั่ง ที่ 1498/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งห้วหน้า

 

ฝ่ายบริการสาธารณสุขและผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

 

    - คำสั่ง ที่ 1478/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักช่าง

 

และคำสั่ง ที่ 1479/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน ผู้

 

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ของสำนักช่าง

 

   - คำสั่ง ที่ 1468/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง

 

สวัสดิการสังคม และคำสั่ง ที่ 1469/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง

 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม และคำสั่ง ที่ 1470 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการใน

 

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

 

   - คำสั่ง ที่ 1465/2564 เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

ปฏิบัติราชการ

 

     - คำสั่ง ที่ 1454/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

 

   - คำสั่ง ที่ 1371/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเกี่ยวกับการประเมินเลื่อน

 

ขั้นเงินเดือน เงินเดือน ค่าจ้าง ข้าราชการ ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ องค์การ

 

บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม

 

2564)

  

    - คำสั่ง ที่ 1184/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

    - คำสั่ง ที่ 1179/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำ

 

หน้าที่นายสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2

  

   - คำสั่ง ที่ 1145/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในเรื่องเกี่ยวกับการ

 

ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

    - คำสั่ง ที่ 1087/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

  

   - คำสั่ง ที่ 966/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

   - คำสั่ง ที่ 951/2564 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

เชียงรายให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ปฏิบัติราชการแทน

 

    - คำสั่ง ที่ 659/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองป้องกันและ

 

บรรเทาสาธารณภัย

 

   - คำสั่ง ที่  366/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหาร

 

ส่วนจังหวัดเชียงราย และคำสั่ง ที่ 367/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การ

 

บริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

   - คำสั่ง ที่ 344/2564 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

เชียงราย

 

   - คำสั่ง ที่ 342/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

และคำสัั่ง ที่ 343/2564 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

เชียงราย

   

 

 

ประจำปี พ.ศ. 2563

 

   คำสั่ง ที่ 3409/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสรรหา

 

และบรรจุแต่งตั้ง และคำสั่ง ที่ 3410/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

Link ที่น่าสนใจ

 work 

LOGO QAHR

ProgramPerson

 LOGOKM

e-office

 

e-office

 e-poc1   


   

Online Now

We have 15 guests and no members online