Hits: 5427

      

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน

    

      สมรรถนะหลัก

       สมรรถนะผู้บริหาร

       สมรรถนะประจำสายงาน

       ข้อตกลงการปฏิบัติงาน  

       แบบบันทึกพฤติกรรม (สมรรถนะ)

        ตารางสรุปสมรรถนะ

        Competency Mapping

        งานนำเสนอประกอบการบรรยาย วันที่ 8-10 ก.ค. 59 ณ รร.วังคำ อ.เมือง จ.เชียงราย

        A  แบบกรอกคะแนนแบบประเมินข้าราชการ V1

        A  แบบกรอกคะแนนแบบประเมินข้าราชการ V2

        A  แบบกรอกคะแนนแบบประเมินลูกจ้างประจำ  V1